Wat is cultuurprofilering

Visie en Cultuurprofieldoel

Leerlingen onderwijs geven dat aansluit bij hun leerstijl, interesse, talenten en intelligentie; dat is wat schoolleiders over het algemeen nastreven. Dat geldt ook voor schoolleiders van een cultuurprofielschool die hun curriculum specifiek richten op een kunst- en cultuurroute. Leerlingen die bewust voor een dergelijke route kiezen zijn vaak zeer enthousiast, scoren doorgaans beter op de andere vakken en geven aan dat het leren leuker wordt. Het invoeren van een profiel heeft dus vaak een positief effect op het algemene functioneren van de leerling.

afbeelding

Visieontwikkeling op het Johan de Wit Scholengroep in Den Haag, met een allochtone populatie waar men uit gaat van 'cultuur gebaseerd onderwijs'(CGO).

Een aantal scholen in Nederland kiest naast hun breed opgezette kunst- en cultuurprogramma voor een talentenstroom. Leerlingen die zeer creatief begaafd zijn, worden binnen deze specifieke talentprogramma's uitgedaagd om zich te ontplooien. De leerling krijgt op deze manier binnen het regulier onderwijs extra begeleiding op zijn of haar talent. De talentopleidingen voor muziek, dans en drama (theater) komen in het Nederlandse voortgezet onderwijs het meest voor en worden meestal verzorgd door een school en instelling samen.